Ai từng đến những địa điểm có ca Covid-19 dưới đây cần liên hệ y tế ngay

Hoàng Gia
1 08400614
Thông báo bằng tiếng Việt
2 08400653
Thông báo bằng tiếng Anh